‫احساسات‬ - Sentimientos


el afecto Learn
‫محبت‬


la ira Learn
‫خشم‬


el aburrimiento Learn
‫خستگی‬


la confianza Learn
‫اعتماد به نفس‬


la creatividad Learn
‫خلاقیت‬


la crisis Learn
‫بحران‬


la curiosidad Learn
‫کنجکاوی‬


la derrota Learn
‫شکست‬


la depresión Learn
‫افسردگی‬


la desesperación Learn
‫ناامیدی‬


la decepción Learn
‫نا امیدی‬


la desconfianza Learn
‫بی اعتمادی‬


la duda Learn
‫شک‬


el sueño Learn
‫رؤیا‬


la fatiga Learn
‫خستگی‬


el miedo Learn
‫ترس‬


la lucha Learn
‫دعوا ‬


la amistad Learn
‫دوستی‬


la diversión Learn
‫شوخی، بازی‬


el dolor Learn
‫غم‬


la mueca Learn
‫شکلک‬


la suerte Learn
‫اقبال‬


la esperanza Learn
‫امید‬


el hambre Learn
‫گرسنگی‬


el interés Learn
‫علاقه‬


la alegría Learn
‫شادی‬


el beso Learn
‫بوسه‬


la soledad Learn
‫تنهایی‬


el amor Learn
‫عشق‬


la melancolía Learn
‫سودا‬


el estado de ánimo Learn
‫خلق و خوی‬


el optimismo Learn
‫خوش بینی‬


el pánico Learn
‫بیم و هراس‬


la perplejidad Learn
‫سرگشتگی‬


la rabia Learn
‫خشم‬


el rechazo Learn
‫رد‬


la relación Learn
‫رابطه‬


la petición Learn
‫درخواست‬


el grito Learn
‫فریاد‬


la seguridad Learn
‫امنیّت‬


el susto Learn
‫شوک‬


la sonrisa Learn
‫لبخند‬


la ternura Learn
‫محبت‬


el pensamiento Learn
‫فکر‬


la reflexión Learn
‫با اندیشه‬