‫انتزاعی‬ - Términos abstractos


la administración Learn
‫مدیریت بازرگانی‬


la publicidad Learn
‫تبلیغات‬


la flecha Learn
‫فلش‬


la prohibición Learn
‫ممنوعیت‬


la carrera Learn
‫حرفه‬


el centro Learn
‫مرکز‬


la elección Learn
‫انتخاب‬


la colaboración Learn
‫همکاری‬


el color Learn
‫رنگ‬


el contacto Learn
‫تماس‬


el peligro Learn
‫خطر‬


la declaración de amor Learn
‫اعلام عشق‬


el deterioro Learn
‫کاهش‬


la definición Learn
‫تعریف‬


la diferencia Learn
‫تفاوت‬


la dificultad Learn
‫سختی‬


la dirección Learn
‫جهت‬


el descubrimiento Learn
‫کشف‬


el desorden Learn
‫نامرتب‬


la distancia Learn
‫دور‬


la distancia Learn
‫مسافت‬


la diversidad Learn
‫تنوع‬


el esfuerzo Learn
‫تلاش‬


la exploración Learn
‫اکتشاف‬


la caída Learn
‫سقوط‬


la fuerza Learn
‫نیرو‬


la fragancia Learn
‫عطر‬


la libertad Learn
‫آزادی‬


el fantasma Learn
‫شبح‬


la mitad Learn
‫نیمه‬


la altura Learn
‫ارتفاع‬


la ayuda Learn
‫کمک‬


el escondite Learn
‫مخفی گاه‬


la patria Learn
‫میهن‬


la limpieza Learn
‫بهداشت‬


la idea Learn
‫نظر‬


la ilusión Learn
‫توهّم‬


la imaginación Learn
‫تخیّل‬


la inteligencia Learn
‫هوش‬


la invitación Learn
‫دعوت‬


la justicia Learn
‫عدالت‬


la luz Learn
‫نور‬


la mirada Learn
‫نگاه‬


la pérdida Learn
‫زیان‬


el aumento Learn
‫بزرگ نمایی‬


el error Learn
‫اشتباه‬


el asesinato Learn
‫قتل‬


la nación Learn
‫ملّت‬


la novedad Learn
‫تازگی‬


la opción Learn
‫گزینه‬


la paciencia Learn
‫صبر‬


la planificación Learn
‫برنامه ریزی‬


el problema Learn
‫مشکل‬


la protección Learn
‫حفاظت‬


la reflexión Learn
‫بازتاب‬


la república Learn
‫جمهوری‬


el riesgo Learn
‫خطر‬


la seguridad Learn
‫ایمنی‬


el secreto Learn
‫راز‬


el sexo Learn
‫جنسیّت‬


la sombra Learn
‫سایه‬


el tamaño Learn
‫اندازه‬


la solidaridad Learn
‫همبستگی‬


el éxito Learn
‫موفقیت‬


el apoyo Learn
‫پشتیبانی‬


la tradición Learn
‫سنّت‬


el peso Learn
‫وزن‬