‫هوا‬ - Tiempo


el barómetro Learn
‫هواسنج‬


la nube Learn
‫ابر‬


el frío Learn
‫سرما‬


la luna creciente Learn
‫هلال‬


la oscuridad Learn
‫تاریکی‬


la sequía Learn
‫خشکسالی‬


la tierra Learn
‫زمین‬


la niebla Learn
‫مِه‬


la helada Learn
‫یخبندان‬


el hielo Learn
‫یخبندان‬


el calor Learn
‫گرما‬


el huracán Learn
‫گردباد‬


el carámbano Learn
‫قندیل‬


el relámpago Learn
‫صاعقه‬


el meteoro Learn
‫شهاب سنگ‬


la luna Learn
‫ماه‬


el arco iris Learn
‫رنگین کمان‬


la gota Learn
‫قطره باران‬


la nieve Learn
‫برف‬


el copo de nieve Learn
‫دانه برف‬


el muñeco de nieve Learn
‫آدم برفی‬


la estrella Learn
‫ستاره‬


la tormenta Learn
‫طوفان‬


la marejada ciclónica Learn
‫طوفان‬


el sol Learn
‫خورشید‬


el rayo de sol Learn
‫پرتو افتاب‬


la puesta de sol Learn
‫پستاب‬


el termómetro Learn
‫دماسنج‬


la tormenta eléctrica Learn
‫رعد و برق‬


el crepúsculo Learn
‫شفق‬


el tiempo Learn
‫آب و هوا‬


la humedad Learn
‫رطوبت‬


el viento Learn
‫باد‬