‫احساسات‬ - Sentiments


l'affection Learn
‫محبت‬


la colère Learn
‫خشم‬


l'ennui Learn
‫خستگی‬


la confiance Learn
‫اعتماد به نفس‬


la créativité Learn
‫خلاقیت‬


la crise Learn
‫بحران‬


la curiosité Learn
‫کنجکاوی‬


la défaite Learn
‫شکست‬


la dépression Learn
‫افسردگی‬


le désespoir Learn
‫ناامیدی‬


la déception Learn
‫نا امیدی‬


la méfiance Learn
‫بی اعتمادی‬


le doute Learn
‫شک‬


le rêve Learn
‫رؤیا‬


la fatigue Learn
‫خستگی‬


la peur Learn
‫ترس‬


la lutte Learn
‫دعوا ‬


l'amitié Learn
‫دوستی‬


le plaisir Learn
‫شوخی، بازی‬


la douleur Learn
‫غم‬


la grimace Learn
‫شکلک‬


le bonheur Learn
‫اقبال‬


l'espoir Learn
‫امید‬


la faim Learn
‫گرسنگی‬


l'intérêt Learn
‫علاقه‬


la joie Learn
‫شادی‬


le baiser Learn
‫بوسه‬


la solitude Learn
‫تنهایی‬


l'amour Learn
‫عشق‬


la mélancolie Learn
‫سودا‬


l'humeur Learn
‫خلق و خوی‬


l'optimisme Learn
‫خوش بینی‬


la panique Learn
‫بیم و هراس‬


la perplexité Learn
‫سرگشتگی‬


la rage Learn
‫خشم‬


le refus Learn
‫رد‬


la relation Learn
‫رابطه‬


la demande Learn
‫درخواست‬


le cri Learn
‫فریاد‬


la sécurité Learn
‫امنیّت‬


le choc Learn
‫شوک‬


le sourire Learn
‫لبخند‬


la tendresse Learn
‫محبت‬


la pensée Learn
‫فکر‬


la réflexion Learn
‫با اندیشه‬