‫احساسات‬ - Sentimenti


l'affetto Learn
‫محبت‬


la rabbia Learn
‫خشم‬


la noia Learn
‫خستگی‬


la fiducia Learn
‫اعتماد به نفس‬


la creatività Learn
‫خلاقیت‬


la crisi Learn
‫بحران‬


la curiosità Learn
‫کنجکاوی‬


la sconfitta Learn
‫شکست‬


la depressione Learn
‫افسردگی‬


la disperazione Learn
‫ناامیدی‬


la delusione Learn
‫نا امیدی‬


la diffidenza Learn
‫بی اعتمادی‬


il dubbio Learn
‫شک‬


il sogno Learn
‫رؤیا‬


la fatica Learn
‫خستگی‬


la paura Learn
‫ترس‬


la lite Learn
‫دعوا ‬


l'amicizia Learn
‫دوستی‬


il divertimento Learn
‫شوخی، بازی‬


l'affizione Learn
‫غم‬


la smorfia Learn
‫شکلک‬


la felicità Learn
‫اقبال‬


la speranza Learn
‫امید‬


la fame Learn
‫گرسنگی‬


l'interesse Learn
‫علاقه‬


la gioia Learn
‫شادی‬


il bacio Learn
‫بوسه‬


la solitudine Learn
‫تنهایی‬


l'amore Learn
‫عشق‬


la malinconia Learn
‫سودا‬


lo stato d'animo Learn
‫خلق و خوی‬


l'ottimismo Learn
‫خوش بینی‬


il panico Learn
‫بیم و هراس‬


la perplessità Learn
‫سرگشتگی‬


la rabbia Learn
‫خشم‬


la disapprovazione Learn
‫رد‬


il rapporto Learn
‫رابطه‬


la richiesta Learn
‫درخواست‬


il grido Learn
‫فریاد‬


la sicurezza Learn
‫امنیّت‬


lo spavento Learn
‫شوک‬


il sorriso Learn
‫لبخند‬


la tenerezza Learn
‫محبت‬


il pensiero Learn
‫فکر‬


la riflessione Learn
‫با اندیشه‬