‫دفتر کار‬ - Ufficio


la penna a sfera Learn
‫خودکار‬


la pausa Learn
‫زنگ تفریح‬


la valigetta Learn
‫کیف‬


la matita colorata Learn
‫مداد رنگی‬


la conferenza Learn
‫کنفرانس‬


la sala conferenze Learn
‫اتاق کنفرانس‬


la copia Learn
‫کپی‬


la rubrica Learn
‫دفتر تلفن‬


il raccoglitore Learn
‫پرونده‬


il classificatore Learn
‫قفسه پرونده‬


la stilografica Learn
‫خودنویس‬


la vaschetta portadocumenti Learn
‫سبد نامه‬


l'evidenziatore Learn
‫ماژیک ‬


il quaderno Learn
‫دفتر‬


il blocco note Learn
‫دفترچه یادداشت‬


ufficio Learn
‫دفتر کار‬


la sedia da ufficio Learn
‫صندلی‬


il lavoro straordinario Learn
‫اضافه کاری‬


la graffetta Learn
‫گیره کاغذ‬


la matita Learn
‫مداد‬


il perforatore Learn
‫سوراخ کن‬


la cassaforte Learn
‫ گاوصندوق‬


il temperamatite Learn
‫مداد تراش‬


la carta tagliuzzata Learn
‫کاغذ خرد شده‬


il distruggidocumenti Learn
‫خرد کن‬


la spirale rilegatura Learn
‫دفترچه سیمی‬


il punto metallico Learn
‫منگنه‬


la graffettatrice Learn
‫منگنه‬


la macchina da scrivere Learn
‫ماشین تحریر‬


la postazione di lavoro Learn
‫محلّ کار‬