‫مردم‬ - Persone


l'età Learn
‫سن‬


la zia Learn
‫عمّه، خاله‬


il neonato Learn
‫نوزاد‬


la babysitter Learn
‫بیبی سیتر‬


il ragazzo Learn
‫پسر‬


il fratello Learn
‫برادر‬


il bambino Learn
‫کودک‬


la coppia Learn
‫زوج‬


la figlia Learn
‫دختر‬


il divorzio Learn
‫طلاق‬


l'embrione Learn
‫جنین‬


il fidanzamento Learn
‫نامزدی‬


la parentela Learn
‫خانواده بزرگ‬


la famiglia Learn
‫خانواده‬


il flirt Learn
‫لاس ‬


l'uomo Learn
‫آقا‬


la ragazza Learn
‫دختر‬


la fidanzata Learn
‫دوست دختر‬


la nipote Learn
‫نوه‬


il nonno Learn
‫پدر بزرگ‬


la nonna Learn
‫مادربزرگ‬


la nonna Learn
‫مادربزرگ‬


i nonni Learn
‫پدربزرگ و مادربزرگ‬


il nipote Learn
‫نوه‬


lo sposo Learn
‫داماد‬


il gruppo Learn
‫گروه‬


l'aiutante Learn
‫یاور‬


l'infante Learn
‫نوزاد‬


la donna Learn
‫خانم‬


la proposta di matrimonio Learn
‫پیشنهاد ازدواج‬


il matrimonio Learn
‫ازدواج‬


la madre Learn
‫مادر‬


il sonnellino Learn
‫چرُت‬


il vicino Learn
‫همسایه‬


gli sposi Learn
‫تازه ازدواج کرده‬


la coppia Learn
‫زوح‬


i genitori Learn
‫والدین‬


il partner Learn
‫همسر‬


la festa Learn
‫پارتی‬


le persone Learn
‫مردم‬


la sposa Learn
‫عروس‬


la coda Learn
‫صف‬


il ricevimento Learn
‫پذیرش‬


l'appuntamento Learn
‫قرار ملاقات‬


i fratelli Learn
‫خواهر و برادر‬


la sorella Learn
‫خواهر‬


il figlio Learn
‫پسر‬


i gemelli Learn
‫دوقلو‬


lo zio Learn
‫دایی، عمو‬


il matrimonio Learn
‫مراسم عقد‬


i giovani Learn
‫جوانان‬