‫زمان‬ - Tempo


la sveglia Learn
‫ساعت‬


la storia antica Learn
‫تاریخ باستان‬


l'antiquariato Learn
‫عتیقه‬


l'agenda Learn
‫دفترچه ملاقات‬


l'autunno Learn
‫پائیز‬


la pausa Learn
‫استراحت‬


il calendario Learn
‫تقویم‬


il secolo Learn
‫قرن‬


l'ora Learn
‫ساعت‬


la pausa caffè Learn
‫وقت استراحت ‬


la data Learn
‫تاریخ‬


l'orologio digitale Learn
‫ساعت‬


l'eclissi Learn
‫خورشید گرفتگی ‬


la fine Learn
‫پایان‬


il futuro Learn
‫آینده‬


la storia Learn
‫تاریخ‬


la clessidra Learn
‫ساعت شنی‬


il medioevo Learn
‫قرون وسطی‬


il mese Learn
‫ماه‬


la mattina Learn
‫بامداد‬


il passato Learn
‫گذشته‬


l'orologio da taschino Learn
‫ساعت جیبی‬


la puntualità Learn
‫وقت شناسی‬


la fretta Learn
‫عجله‬


le stagioni Learn
‫فصول‬


la primavera Learn
‫بهار‬


la meridiana Learn
‫ساعت آفتابی‬


l'alba Learn
‫طلوع آفتاب‬


il tramonto Learn
‫غروب خورشید‬


il tempo Learn
‫زمان‬


l'ora Learn
‫زمان‬


il tempo di attesa Learn
‫زمان انتظار‬


il fine settimana Learn
‫آخر هفته‬


l'anno Learn
‫سال‬