‫محیط‬ - Ambiente


l'agricoltura Learn
‫کشاورزی‬


l'inquinamento atmosferico Learn
‫آلودگی هوا‬


il formicaio Learn
‫مور تپّه‬


il canale Learn
‫کانال‬


la costa Learn
‫ساحل‬


il continente Learn
‫قارّه‬


il torrente Learn
‫نهر‬


la diga Learn
‫سد‬


il deserto Learn
‫بیابان‬


la duna Learn
‫تپه‬


il campo Learn
‫دشت‬


la foresta Learn
‫جنگل‬


il ghiacciaio Learn
‫یخچال های طبیعی‬


la brughiera Learn
‫زمین کشاورزی‬


l'isola Learn
‫جزیره‬


la giungla Learn
‫جنگل‬


il paesaggio Learn
‫چشم انداز‬


le montagne Learn
‫کوه ها‬


il parco naturale Learn
‫پارک طبیعت‬


il picco Learn
‫قله‬


il cumulo Learn
‫توده‬


la marcia di protesta Learn
‫راه پیمایی اعتراضی‬


il riciclaggio Learn
‫بازیافت‬


il mare Learn
‫دریا‬


il fumo Learn
‫دود‬


il vigneto Learn
‫تاکستان‬


il vulcano Learn
‫آتشفشان‬


i rifiuti Learn
‫زباله‬


il livello dell'acqua Learn
‫سطح آب‬