‫مشاغل‬ - Professioni


l'architetto Learn
‫معمار‬


l'astronauta Learn
‫فضانورد‬


il parrucchiere Learn
‫آرایشگر‬


il fabbro Learn
‫آهنگر‬


il pugile Learn
‫بوکسور‬


il torero Learn
‫گاوباز‬


il burocrate Learn
‫بوروکرات‬


il viaggio di lavoro Learn
‫سفر کاری‬


l'uomo d'affari Learn
‫تاجر‬


il macellaio Learn
‫قصّاب‬


il meccanico Learn
‫مکانیک‬


il custode Learn
‫سرایدار‬


la signora delle pulizie Learn
‫نظافت چی‬


il pagliaccio Learn
‫دلقک‬


il collega Learn
‫همکار‬


il direttore Learn
‫رهبر ارکستر‬


il cuoco Learn
‫آشپز‬


il cowboy Learn
‫کابوی‬


il dentista Learn
‫دندانپزشک‬


il detective Learn
‫کارآگاه‬


il subacqueo Learn
‫غوّاص‬


il medico Learn
‫پزشک‬


il dottore Learn
‫دکتر‬


l'elettricista Learn
‫برق کار‬


la studentessa Learn
‫دانش آموز‬


il vigile del fuoco Learn
‫آتش نشان‬


il pescatore Learn
‫ماهی گیر‬


il calciatore Learn
‫فوتبالیست‬


il gangster Learn
‫اوباش‬


il giardiniere Learn
‫باغبان‬


il golfista Learn
‫گلف باز‬


il chitarrista Learn
‫گیتاریست‬


il cacciatore Learn
‫شکارچی‬


il designer d'interni Learn
‫طراح داخلی‬


il giudice Learn
‫قاضی‬


il canottiere Learn
‫کایاک ران‬


il mago Learn
‫شعبده باز‬


lo studente Learn
‫دانش آموز‬


il maratoneta Learn
‫دونده ماراتن‬


il musicista Learn
‫نوازنده‬


la suora Learn
‫راهبه‬


il lavoro Learn
‫حرفه‬


l'oculista Learn
‫چشم پزشک‬


l'ottico Learn
‫چشم پزشک‬


il pittore Learn
‫نقّاش‬


il ragazzo dei giornali Learn
‫روزنامه فروش‬


il fotografo Learn
‫عکّاس‬


il pirata Learn
‫دزد دریایی‬


l'idraulico Learn
‫لوله کش‬


il poliziotto Learn
‫پلیس‬


il fattorino Learn
‫باربر‬


il prigioniero Learn
‫زندانی‬


la segretaria Learn
‫منشی‬


la spia Learn
‫جاسوس‬


il chirurgo Learn
‫جرّاح‬


l'insegnante Learn
‫معلّم‬


il ladro Learn
‫دزد‬


il camionista Learn
‫راننده کامیون‬


la disoccupazione Learn
‫بیکاری‬


la cameriera Learn
‫گارسون‬


la lavavetri Learn
‫نظافت چی پنجره‬


il lavoro Learn
‫کار‬


il lavoratore Learn
‫کارگر‬