‫آموزش و پرورش‬ - Educazione


l'archeologia Learn
‫باستان شناسی‬


l'atomo Learn
‫اتم‬


la lavagna Learn
‫ تخته‬


il calcolo Learn
‫محاسبه‬


la calcolatrice Learn
‫ماشین حساب‬


il certificato Learn
‫گواهینامه‬


il gessetto Learn
‫گچ‬


la classe Learn
‫کلاس‬


il compasso Learn
‫پرگار‬


la bussola Learn
‫قطب نما‬


la nazione Learn
‫کشور‬


il corso Learn
‫کلاس‬


il diploma Learn
‫دانش نامه‬


la direzione Learn
‫جهت‬


l'educazione Learn
‫آموزش‬


il filtro Learn
‫فیلتر‬


la formula Learn
‫فرمول‬


la geografia Learn
‫جغرافیا‬


la grammatica Learn
‫دستور زبان‬


la conoscenza Learn
‫دانش‬


la lingua Learn
‫زبان‬


la lezione Learn
‫درس‬


la biblioteca Learn
‫کتابخانه‬


la letteratura Learn
‫ادبیات‬


la matematica Learn
‫ریاضیات‬


il microscopio Learn
‫میکروسکوپ‬


la cifra Learn
‫عدد‬


il numero Learn
‫شماره‬


la pressione Learn
‫فشار‬


il prisma Learn
‫منشور‬


il professore Learn
‫استاد‬


la piramide Learn
‫هرم‬


la radioattività Learn
‫رادیواکتیویته‬


la bilancia Learn
‫ترازو‬


il cosmo Learn
‫فضا‬


la statistica Learn
‫آمار‬


lo studio Learn
‫تحصیلات‬


la sillaba Learn
‫هجا‬


la tabella Learn
‫جدول‬


la traduzione Learn
‫ترجمه‬


il triangolo Learn
‫مثلث‬


la dieresi Learn
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی‬


l'università Learn
‫دانشگاه‬


il mappamondo Learn
‫نقشه جهان‬