‫بدن‬ - Corpo


il braccio Learn
‫بازو‬


la schiena Learn
‫کمر‬


la testa calva Learn
‫سر طاس‬


la barba Learn
‫ریش‬


il sangue Learn
‫خون‬


l'osso Learn
‫استخوان‬


il sedere Learn
‫باسن‬


la treccia Learn
‫موی دم اسبی ‬


il cervello Learn
‫مغز‬


il seno Learn
‫سینه‬


l'orecchio Learn
‫گوش‬


l'occhio Learn
‫چشم‬


la faccia Learn
‫صورت‬


il dito Learn
‫انگشت‬


l'impronta digitale Learn
‫اثر انگشت‬


il pugno Learn
‫مشت‬


il piede Learn
‫پا‬


i capelli Learn
‫مو‬


il taglio di capelli Learn
‫مدل مو‬


la mano Learn
‫دست‬


la testa Learn
‫سر‬


il cuore Learn
‫قلب‬


il dito indice Learn
‫انگشت نشانه‬


il rene Learn
‫کلیه‬


il ginocchio Learn
‫زانو‬


la gamba Learn
‫پا‬


il labbro Learn
‫لب‬


la bocca Learn
‫دهان‬


il ricciolo Learn
‫طره‬


lo scheletro Learn
‫اسکلت‬


la pelle Learn
‫پوست‬


il cranio Learn
‫جمجمه‬


il tatuaggio Learn
‫خال کوبی‬


la gola Learn
‫گلو‬


il pollice Learn
‫انگشت شست‬


il dito Learn
‫انگشت پا‬


la lingua Learn
‫زبان‬


il dente Learn
‫دندان‬


la parrucca Learn
‫کلاه گیس‬