‫دین‬ - Religione


la Pasqua Learn
‫عید پاک‬


l'uovo di Pasqua Learn
‫تخم مرغ عید پاک‬


l'angelo Learn
‫فرشته‬


la campana Learn
‫ناقوس‬


la bibbia Learn
‫کتاب مقدس‬


il vescovo Learn
‫اسقف‬


la benedizione Learn
‫برکت‬


il Buddismo Learn
‫بودیسم‬


il Cristianesimo Learn
‫مسیحیت‬


il regalo di Natale Learn
‫هدیه کریسمس‬


l'albero di Natale Learn
‫درخت کریسمس‬


la chiesa Learn
‫کلیسا‬


la bara Learn
‫تابوت‬


la creazione Learn
‫خلقت‬


il crocifisso Learn
‫صلیب عیسی‬


il diavolo Learn
‫شیطان‬


il dio Learn
‫خدا‬


l'Induismo Learn
‫آیین هندو‬


l'Islam Learn
‫اسلام‬


l'Ebraismo Learn
‫یهودیت‬


la meditazione Learn
‫مراقبه‬


la mummia Learn
‫مومیایی‬


il musulmano Learn
‫مسلمان‬


il papa Learn
‫پاپ‬


la preghiera Learn
‫نماز‬


il sacerdote Learn
‫کشیش‬


la religione Learn
‫دین‬


il servizio religioso Learn
‫مراسم مذهبی‬


la sinagoga Learn
‫کنیسه‬


il tempio Learn
‫معبد‬


la tomba Learn
‫مقبره‬