‫انتزاعی‬ - Termini astratti


l'amministrazione Learn
‫مدیریت بازرگانی‬


la pubblicità Learn
‫تبلیغات‬


la freccia Learn
‫فلش‬


il divieto Learn
‫ممنوعیت‬


la carriera Learn
‫حرفه‬


il centro Learn
‫مرکز‬


la scelta Learn
‫انتخاب‬


la collaborazione Learn
‫همکاری‬


il colore Learn
‫رنگ‬


il contatto Learn
‫تماس‬


il pericolo Learn
‫خطر‬


la dichiarazione d'amore Learn
‫اعلام عشق‬


la decadenza Learn
‫کاهش‬


la definizione Learn
‫تعریف‬


la differenza Learn
‫تفاوت‬


la difficoltà Learn
‫سختی‬


la direzione Learn
‫جهت‬


la scoperta Learn
‫کشف‬


il disordine Learn
‫نامرتب‬


la lontananza Learn
‫دور‬


la distanza Learn
‫مسافت‬


la varietà Learn
‫تنوع‬


lo sforzo Learn
‫تلاش‬


l'esplorazione Learn
‫اکتشاف‬


la caduta Learn
‫سقوط‬


la forza Learn
‫نیرو‬


la fragranza Learn
‫عطر‬


la libertà Learn
‫آزادی‬


il fantasma Learn
‫شبح‬


il mezzo Learn
‫نیمه‬


l'altezza Learn
‫ارتفاع‬


l'aiuto Learn
‫کمک‬


il rifugio Learn
‫مخفی گاه‬


la patria Learn
‫میهن‬


l'igiene Learn
‫بهداشت‬


l'idea Learn
‫نظر‬


l'illusione Learn
‫توهّم‬


l'immaginazione Learn
‫تخیّل‬


l'intelligenza Learn
‫هوش‬


l'invito Learn
‫دعوت‬


la giustizia Learn
‫عدالت‬


la luce Learn
‫نور‬


lo sguardo Learn
‫نگاه‬


la perdita Learn
‫زیان‬


l'ingrandimento Learn
‫بزرگ نمایی‬


l'errore Learn
‫اشتباه‬


l'omicidio Learn
‫قتل‬


la nazione Learn
‫ملّت‬


la novità Learn
‫تازگی‬


le possibilità Learn
‫گزینه‬


la pazienza Learn
‫صبر‬


la pianificazione Learn
‫برنامه ریزی‬


il problema Learn
‫مشکل‬


la protezione Learn
‫حفاظت‬


il riflesso Learn
‫بازتاب‬


la repubblica Learn
‫جمهوری‬


il rischio Learn
‫خطر‬


la sicurezza Learn
‫ایمنی‬


il segreto Learn
‫راز‬


il sesso Learn
‫جنسیّت‬


l'ombra Learn
‫سایه‬


la misura Learn
‫اندازه‬


la solidarietà Learn
‫همبستگی‬


il successo Learn
‫موفقیت‬


l'aiuto Learn
‫پشتیبانی‬


la tradizione Learn
‫سنّت‬


il peso Learn
‫وزن‬